Puur Petri verleent je hierbij toegang tot www.puur-petri.nl en nodigt je uit tot inschrijving voor één van de programma’s. Puur Petri behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Puur Petri spant zich in om de inhoud van www.puur-petri.nl zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De op www.puur-petri.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op www.puur-petri.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen aan Puur Petri. Voor op www.puur-petri.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Puur Petri nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij Puur Petri en de licentiegevers. Kopiëren, publiceren, openbaar maken of delen met derden van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Puur Petri, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.