De diensten van Puur Petri zijn gericht op gezondheidsbevordering en welbevinden door middel van voedingsadviezen en leefstijladviezen door persoonlijke coaching.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Puur Petri, gevestigd en kantoorhoudende aan Den Oven 32, te Geffen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64981622 en bij de belastingdienst onder btw-nummer NL001757381B76.

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Puur Petri.

Opdracht: de overeenkomst tot dienstverleningswerkzaamheden.

Overeenkomst: een schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een uurtarief zijn vastgesteld.

Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van opdrachtnemer en op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer waarvoor opdrachtnemer derden betrekt voor de uitvoering.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten met opdrachtnemer.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Andere voorwaarden van opdrachtgever of derden worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, dan blijven de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer zal deze bepaling dan in overleg met opdrachtgever vervangen door een geldige bepaling die het meest het doel en de inhoud van de bedoelde bepaling benadert.

Offertes

Elke offerte van de opdrachtnemer wordt schriftelijk aangeboden en bevat een duidelijke beschrijving van de diensten die worden aangeboden en de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht. Bij elke offerte van opdrachtnemer wordt gewezen op deze algemene voorwaarden.

Alle offertes zijn vrijblijvend en verplichten partijen niet tot het sluiten van een overeenkomst.

De geldigheid van een offerte is 14 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd.

Aan een offerte kan geen enkel recht worden ontleend als de dienst waarop deze betrekking heeft niet meer beschikbaar is of de offerte een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.

Voor de werkzaamheden brengt opdrachtnemer een uurtarief of vast honorarium in rekening. Eventuele overige kosten als reiskosten, reprokosten en btw worden apart in rekening gebracht.

Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer alleen als deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Totstandkoming overeenkomst

Bij het programma met als doel suikervrij eten, komt de overeenkomst tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier met de betaling van de daarbij behorende kosten. De algemene voorwaarden die betrekking hebben op dit programma worden benoemd op het inschrijfformulier, dit als aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hier omschreven. Het programma wordt automatisch beëindigd bij het verstrijken van de genoemde termijn.

Uitvoering overeenkomst

Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk en zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Opdrachtnemer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen.

Als de overeengekomen werkzaamheden van opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever worden uitgesteld of bespoedigd, zijn de kosten daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.

Opdrachtnemer mag de uitvoering van de overeenkomst uitstellen en extra kosten berekenen voor elke dag dat niet begonnen kan worden met de werkzaamheden, als de voor de werkzaamheden benodigde informatie of materialen later door opdrachtgever worden aangeleverd dan afgesproken.

Als opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, mag opdrachtnemer het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening brengen.

Als opdrachtnemer kosten maakt om dit bedrag te ontvangen, worden deze doorberekend aan opdrachtgever.

Wijziging overeenkomst

De overeenkomst kan op elk moment in overleg worden gewijzigd als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Wijziging of aanvulling op de overeenkomst is alleen mogelijk als alle partijen daarmee instemmen en dit schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

Na bevestiging maakt de wijziging of aanvulling deel uit van de oorspronkelijke opdracht en vormt daarmee één geheel.

Als de wijziging of aanvulling leidt tot uitbreiding van de werkzaamheden, zullen de kosten hiervoor worden doorberekend aan opdrachtgever, tenzij de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer moeten worden toegerekend.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst

Opdrachtnemer mag de overeenkomst tussentijds beëindigen als opdrachtgever de factuur niet op tijd of volledig betaalt.

Opdrachtnemer mag de overeenkomst tussentijds beëindigen als daar zwaarwegende bedrijfstechnische redenen of zwaarwegende bedrijfsbelangen aan ten grondslag liggen.

Opdrachtgever mag de overeenkomst tussentijds beëindigen mits in goed overleg overeengekomen en met in acht name van opzegtermijn van tenminste 14 dagen.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum volledig plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gegevens in de administratie van opdrachtnemer zijn hiervoor leidend.

Betaling kan uitsluitend in euro’s. De betaling kan worden overgemaakt of per pin worden voldaan. De opdrachtnemer werkt niet met contant geld.

Bezwaren en klachten geven opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

Als een bezwaar door opdrachtnemer terecht wordt bevonden, heeft de opdrachtnemer het recht naar keuze de factuur te herzien en het factuurbedrag zoals overeengekomen te wijzigen of het geleverde te vervangen door een vergelijkbare dienst.

Als de factuur 28 dagen na factuurdatum nog niet is betaald, brengt opdrachtnemer vanaf dat moment de wettelijke rente en incassokosten in rekening.

Indien de factuur niet of te laat wordt betaald, zijn alle kosten, die opdrachtnemer maakt om het bedrag te ontvangen, voor rekening van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuist of onvolledig heeft gehandeld met de adviezen van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Opdrachtnemer is aansprakelijk, voor zover de verzekering van de opdrachtnemer dit dekt en dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde van betreffende opdracht, voor zover ontstaan door schuld van opdrachtnemer.

Herroepingsrecht

Producten

Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever.

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de herroepingsrecht, zal de opdrachtgever het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de opdrachtgever verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen via een e-mail, whatsapp of via telefonisch contact. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen, na ontvangst van het product. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

Indien de opdrachtgever na afloop van het 14 dagen termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en/of het product niet aan de opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Beschadigde producten, gebruikte producten en geopende verpakkingen worden niet retour genomen.

Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds retour ontvangen is.

Diensten

Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien de besproken dienst binnen de 14 dagen plaatsvindt, heeft opdrachtgever de mogelijkheid om tot 48 uur voor de levering de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de opdrachtnemer. Via e-mail, whatsapp of telefonisch contact kan de opdrachtgever kenbaar maken gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en de opdracht te annuleren.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak of omstandigheid, die niet te wijten is aan opdrachtnemer en waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, waardoor opdrachtnemer verplichtingen niet kan nakomen, waaronder begrepen persoonlijke omstandigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

In geval van overmacht zal opdrachtnemer daarover direct opdrachtgever informeren.

Opdrachtnemer heeft, in geval van overmacht, het recht verplichtingen uit te stellen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te verlangen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

Opdrachtgever heeft het recht binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling van uitstel van werkzaamheden de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever is dan wel verplicht het al uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te betalen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als overeenkomsten of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

In geen geval is opdrachtnemer verplicht een boete of schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.

Privacy

Gegevens en informatie die voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever worden verstrekt, zullen door opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Zonder instemming van opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer deze gegevens en informatie niet aan derden. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het privacybeleid.

Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door opdrachtnemer gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen of informatie die hierop betrekking hebben.

Het is niet toegestaan de genoemde zaken op een andere wijze te gebruiken of ter beschikking te stellen dan voor het doel waarvoor ze door opdrachtnemer zijn verstrekt, tenzij opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Opdrachtnemer heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemerszijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

Klachten

Klachten over werkzaamheden, die door opdrachtnemer zijn uitgevoerd, moeten binnen 7 dagen na constatering, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond, schriftelijk worden gemeld bij opdrachtnemer.

Na het verstrijken van de termijn wordt aangenomen dat opdrachtnemer verplichtingen correct zijn nagekomen en dat opdrachtgever de diensten als juist heeft erkend.

Toepassing recht en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.